Society Information:

           Berui Prayag Shiksha Samiti Regd.               Society 1482/1988-89    Uttar Pradesh
 

 

Registration Document Bye-Laws / Memorandum of the society